حمام سنتی-جکوزی-سونای بخار و فضاهای آبی در حال اجرا میباشند.